קיבוץ ניר-עם
קיבוץ ניר-עם
חסר רכיב

הסדר פנסיה

12/12/2013

דצמבר 2008
תיקון דצמבר 2011
תיקון מיום 12.12.2013
הסדר – פנסיה של חברי קיבוץ ניר עם
1. מבוא –
הסדר זה כפוף לאמור בתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) תשס"ו – 2005 (להלן "התקנות"). החל ממועד אישור הסדר זה על ידי האסיפה הכללית, יחולו הוראות הסדר זה בכל הנוגע להסדרי הפנסיה לחברי הקיבוץ והוא מחליף ומבטל כל החלטה קודמת והסדר של הקיבוץ לענין הפנסיה ו/או הסדר לפיהם נהג הקיבוץ עד כה.
בהסדר זה פנסיה משמעו –הקצבה החודשית לה זכאי חבר בגיל פרישה.
בהסדר זה גיל פרישה משמעו – גיל הפרישה הקבוע בסעיף 4 לחוק גיל פרישה התשס"ד – 2004 (נכון לאישור מועד הסדר זה, גיל 67 שנה לאישה ולגבר בין אם פרש בפועל מעבודתו לאחר גיל זה ובין אם לאו).
חבר אשר פרש מעבודתו לפני אישור הסדר זה גיל פרישתו על פי ההסדר יהא כפי שהיה נהוג עד אז בקיבוץ.
בהסדר זה ותק פנסיוני של חבר במועד השינוי משמעו – מספר שנות הותק של החבר כ מאז גיל 30 שנה או הגיל בו התקבל החבר לתקופת מועמדות בקיבוץ ואשר בסופה התקבל לחברות בקיבוץ, לפי הגבוה מבין השניים ועד ל"מועד השינוי", קרי ________.
צוות פנסיה בהסדר זה, צוות שימונה על ידי האסיפה הכללית להיות אחראי ליישומו של הסדר זה וכן ישמש כערכאת ערעור במקרה של מחלוקת בין החבר לבין האחראי על הפנסיה בקיבוץ. הקיבוץ יהא רשאי מעת לעת להחליף את חברי צוות הפנסיה בהחלטה של האסיפה הכללית של חברי הקיבוץ.
שיעור אספקת צרכים לחבר בגיל פרישה בהסדר זה, הערך הכולל של אספקת צרכי חבר בגיל פרישה אשר על הקיבוץ להבטיח לפי סעיף 3 לתקנות או הוראת דין שתבוא במקומה אם ועד כמה (באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה הקצבה המלאה הקבועה בדין החל לענין זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ. נכון ליום ____בגובה של 3500 ש"ח לחודש)
בהסדר זה, לשון זכר משמעותו גם לשון נקבה.

2. מחויבות הקיבוץ להפרשת סכומים עבור פנסיית חבריו -
בכפוף לאמור להלן בהסדר זה, הקיבוץ יבטיח כי כל חבר שהגיע לגיל פרישה יקבל את שיעור אספקת צרכים לחבר בגיל פרישה כאמור בתקנות. מקורות הקיבוץ המיועדים להבטחת האמור הנם קרנות לביטוח פנסיוני ו/או ביטוח פנסיוני ו/או קופות גמל למיניהן שנערכו על ידי הקיבוץ, לרבות קרנות קבוצתיות או אישיות אשר נערכו על ידי הקיבוץ עבור חבריו; מקורות הקיבוץ לתשלום פנסיה לא יכללו קצבאות משרד הביטחון וקצבאות ביטוח לאומי.
הקיבוץ יהא רשאי לנכות מהקצבה בסעיף 2.1 לעיל, כל סכום שנצטבר ע"ש חבר או שהוא זכאי לו או שהוא מקבל כגמלה או כתשלום אחר בעל אופי פנסיוני, אשר מקורו בהפרשות הקיבוץ ו/או בהפרשות במסגרת יחסי עבודה בהיות החבר חבר הקיבוץ וסכומים הנלווים לשכר חבר עובד חוץ שלא לצרכי פנסיה כגון הפרשות לפיצויי פיטורין, קרן השתלמות וכיוצ"ב ואשר נצברו עד מועד השינוי בקיבוץ, ולמעט קצבאות המוסד לביטוח הלאומי וקצבאות משרד הביטחון.

3. המקורות להבטחת סכום הפנסיה לחברי הקיבוץ –
הקיבוץ חייב בכיסוי כל חוב אקטוארי שקיים עד ליום 30.6.02 (ערב כניסה לתוקף של מודל רשת הביטחון) בהתייחס לגיל החבר, ותק פנסיוני וסכום הפנסיה.
כל חבר העובד בקיבוץ או בתאגידיו או מועסק כעובד חוץ, יפריש לקרן פנסיה אישית מקיפה או לקופת גמל אחרת, הכוללת ביטוח אובדן כושר עבודה, הכולל המשך צבירה לקופה במקרה של אובדן כושר עבודה ("שחרור"), לפחות 5% על חשבון החבר, ועוד 5% על חשבון המעסיק (חלק המעביד להפרשת פנסיה) ועוד 8.33% על חשבון המעסיק (הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורין או חלף פיצויי פיטורין), ובלבד שסך ההפרשה לא יפחת מ 18.33% ויכלול תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה או פנסיית נכות, או בשיעורים כפי שיעודכנו בהתאם לקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, כפי שישתנה מעת לעת.
האמור לעיל, יחול גם על עובד במשרה חלקית או במעמד "עצמאי" מול חשבונית.
חבר שהחליט לפרוש ממעגל העבודה לפני הגיעו לגיל פרישה, חייב להמשיך להפריש עד גיל פרישה, ללא קשר לזכויות הפנסיה שנצברו לו כמפורט לעיל.
היה ולא יפקיד החבר ממקורותיו הוא, סכומים לקרן פנסיה אישית או לקופת גמל כאמור בהסדר זה, ינוכו הסכומים הנדרשים לצבירת זכויות פנסיוניות על ידי הקיבוץ מכל זכות אחרת המגיעה ו/או תגיע לחבר מהקיבוץ ו/או מתאגידיו.
תנאי לתשלום הפנסיה לחבר , הינו גילוי נאות ע"י החבר של כל הסכומים שנצברו על שמו או שהוא זכאי לו או שהוא מקבל כגמלה או כתשלום אחר בעל אופי פנסיוני למעט קצבאות המוסד לביטוח הלאומי וקצבאות משרד הביטחון – וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לקיבוץ על פי דין.
להבטחת תשלומי הפנסיה ע"י הקיבוץ לחבריו כאמור בהסדר פנסיה זה יפתח וינהל הקיבוץ קרנות וחשבונות אשר מקורותיהם יקבעו מעת לעת ע"י האסיפה הכללית של חברי הקיבוץ לאחר קבלת עמדת ועד ההנהלה של הקיבוץ.
המקורות יכול שיהיו מרווחים כתוצאה מן הפעילות השוטפת של הקיבוץ וכן יכול שיהיו מהכנסות חד פעמיות כגון פיצויים שישולמו לקיבוץ בגין הפקעות מקרקעין, הכנסות משכ"ד וכיו"ב.
הקיבוץ אינו אחראי בכל דרך שהיא לצבירת זכויות פנסיוניות לחבר לאחר מועד השינוי, והאחריות לצבירת זכויות פנסיוניות לגבי התקופה שלאחר מועד השינוי מוטלת על החבר לבדו.

4. הזכות הקניינית על זכויות הפנסיה –
הזכויות הקנייניות שנצברו לחבר לאחר 1.7.02 על זכויות הפנסיה, בין אלה שנצברו וייצברו מהפרשות הקיבוץ כאמור בסעיף 3.1 דלעיל ובין אלה שנצברו מהפרשות המעביד או מכל מקור אחר - הינן קניינו של החבר בלבד.

5. קבלת חברים חדשים –
לא יתקבל חבר חדש לקיבוץ אלא אם הוא הבטיח ממקורותיו הוא לפחות את סכום הפנסיה כמפורט בסעיף 1.6 דלעיל, באופן יחסי לגילו. בכל מקרה חבר חדש שנקלט לאחר מועד השינוי אחראי על מלוא הצבירה הפנסיונית שלו ולא יהא זכאי כלל לפנסיה ממקורות הקיבוץ.

6. שעבוד זכות לפנסיה -
הסכום הנצבר לצורך סכום פנסיית המטרה לעת פרישה של החבר לא יהיה ניתן לשעבוד.

7. שינוי סכום הפנסיה –
האסיפה הכללית של חברי הקיבוץ, לאחר קבלת המלצת ועד הנהלה לכך, רשאית בהחלטה מיוחדת להעלות את סכום הפנסיה (אך לא להקטין) .

8. יישוב חילוקי דעות -
כל חילוקי הדעות ללא יוצא מן הכלל, שיתגלעו בקשר להסדר זה או הנובע ממנו ושלא באו לידי פתרון בצוות פנסיה, יימסרו להכרעה בהתאם למנגנון יישוב חילוקי דעות הקבוע בתקנון הקיבוץ.

מסמכים מצורפים

הסדר פנסיה 12-12-2013
חסר רכיב