קיבוץ ניר-עם
קיבוץ ניר-עם
חסר רכיב

תקנון קרן מילואים לסיפוק צרכי סיעוד

01/01/2014
תקנון קרן מילואים
סיוע לסיפוק צרכי סיעוד
של חברים זכאים בקיבוץ ניר עםהגדרות

למונחים שלהלן תהא בתקנון המשמעות שלצידם וכל צורה דקדוקית הנגזרת ממונח שלהלן או הטיה של אותו מונח תתפרש לפי אותה משמעות:
הקיבוץ
קיבוץ ניר עם;
לענין תקנון זה ייחשב ועד ההנהלה של הקיבוץ כנציג הקיבוץ לכל דבר ועניין, זולת אם נאמר במפורש אחרת.

הקרן או קרן המילואים
קרן סיוע לסיפוק צרכי סיעוד של חברים בקיבוץ ניר עם, המוקמת על פי תקנון זה, אשר בה יפקיד הקיבוץ כספים המיועדים למימוש
 מטרות קרן המילואים;

התקנון
תקנון זה;

המועד הקובע
יום _______ - מועד קבלת ההחלטה בדבר תקנון הסיעוד על ידי האסיפה הכללית של חברי הקיבוץ.

ועד הנאמנים
ועד הנאמנים שינהל את הקרן ויהיה אחראי לקידום מטרות הקרן; והכל - בהתאם להוראות התקנון; "ועד הנאמנים" כהגדרתו זו הינו "הנהלת קרן המילואים" כהגדרתה בתקנות קרן המילואים;

חבר זכאי
מי שהוא חבר הקיבוץ, שהיה חבר קיבוץ במועד הקובע, ושגילו במועד הקובע הוא 50 שנים ויותר ואינו מבוטח בביטוח סיעודי פרטני (כהגדרתו בתקנון הסיעוד);

נהנה
מי שבמועד נוגע הוא חבר הקיבוץ, הוא חבר זכאי הנכלל ברשימה המצורפת כנספח א' לתקנון זה ומתקיימים לגביו תנאי הזכאות בהתאם לקבוע בתקנון;

כספי הקרן
כספים אשר יופקדו בקרן כאמור בתקנון, לרבות רווחים, מכל מין וסוג, אשר יתווספו לכספי הקרן ובכלל זה הפרשי הצמדה וריבית;

מצב סיעודי
מצבו של חבר שהתקיימו לגביו :
הוכר כחבר במצב סיעודי על ידי המוסד לביטוח לאומי;

סכום הסיעוד
סכום חודשי בסך 1,500 ש"ח, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי הקיבוץ;

רשם האגודות השיתופיות
רשם האגודות השיתופיות כמשמעו בפקודת האגודות השיתופיות;

תקנות קרן המילואים
תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים), תשס"ה – 2005;

תקנון הסיעוד
החלטת האסיפה הכללית של חברי הקיבוץ בדבר הסדר טיפול סיעודי לחברי קיבוץ ניר עם.

פרשנות
(א) כותרות הסעיפים נרשמו לשם נוחות בלבד, והן לא ישמשו לפרשנותו של התקנון.
(ב) כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע ולהיפך, אלא אם מלשון הכתוב משתמעת כוונה אחרת;
)ג) כל האמור בתקנון זה בלשון זכר- אף בלשון נקבה במשמע ולהיפך.
הקמת הקרן
(א) מוקמת בזאת הקרן עבור נהנים חברי הקיבוץ שהם חברים זכאים, כהגדרתם בתקנון, ועבורם בלבד ועל מנת שכספי הקרן ישמשו למטרות הקרן; והכל - בהתאם לקבוע בתקנון זה.
(ב) קרן זו היא קרן מילואים כמשמעותה בסעיף 41 לפקודות האגודות השיתופיות ובתקנות קרן המילואים.
(ג) הקרן תתנהל ו/או תהיה רשאית להתנהל באמצעות תאגיד שיוקם לצורך ניהול קרן זו ו/או קרנות נאמנות שונות שיקים הקיבוץ מעת לעת (להלן: "תאגיד הנאמנות").
(ד) תאגיד הנאמנות או ועד הנאמנים יפתח חשבון בנק שייוחד לניהול כספי הקרן (להלן: "חשבון הבנק"). חשבון הבנק ייפתח על שם הקיבוץ ו/או ועד הנאמנים ו/או תאגיד הנאמנות, לפי העניין ובשם החשבון ופרטי החשבון יינתן ביטוי וזיהוי שמי לעובדה שהמדובר בקרן שהכספים בה מיועדים למטרות הקרן בלבד והם אינם חלק מנכסי הקיבוץ. מובהר כי ועד הנאמנים ייקבע היכן יתנהל החשבון בו יופקדו כספי קרן המילואים.
(ה) כספי הקרן המופקדים במסגרתה, ינוהלו בידי ועד הנאמנים והוא יפעל לגביהם כנאמן לטובת הנהנים ולשם מימוש מטרות הנאמנות כקבוע להלן.
מטרות הקרן
(א) הקרן מיועדת לשמש למטרת סיוע סיעודי לנהנים.
הסיוע מהקרן יינתן לנהנה אך ורק בכפוף לכך שהנהנה הוגדר כחבר במצב סיעודי וזאת מבלי להביא בחשבון את עלויות הסיעוד להם נזקק הנהנה ו/או מיצוי זכויות הנהנה לקבלת סיוע הכספי ממוסדות המדינה הניתנים במקרים כגון אלה ו/או מתן גילוי מלא בדבר מקורותיו הכספיים האישיים שישמשו למימון צרכיו עקב מצבט הסיעודי.
(ב) כספי קרן המילואים מוקדשים לטובת הנהנים ולמטרות הקרן בלבד. במידה והקיבוץ יבקש לרשום את הנאמנות כהקדש לפי חוק הנאמנות, יראו את תקנון זה ככתב הקדש והקיבוץ יקיים את ההליך הדרוש על מנת להפוך מסמכים אלה לכתב הקדש כמשמעותו בחוק הנאמנות.
(ג) הקרן מוקמת מתוך כוונה להבטיח את מחויבות הקיבוץ ואת זכות הנהנים לתשלום סכום הסיעוד לנהנים, תוך ניתוק זכויות הנהנים מסיכונים הכרוכים בפעילותו העסקית של הקיבוץ.
הנהנים
(א) חברי קיבוץ שהם חברים זכאים הם הנהנים הבלעדיים אשר הקרן הוקמה ומנוהלת לטובתם.
רשימת חברי הקיבוץ הנהנים אשר הקרן הוקמה ומנוהלת לטובתם תצורף לתקנון זה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
(ב) הקיבוץ ימסור לועד הנאמנים, בכל ששה חודשים או כפי שיידרש על ידי ועד הנאמנים, רשימת עדכון פרטי הנהנים בהתאם לאמור לעיל.
(ג) אדם המופיע ברשימת הנהנים כנהנה, ייגרע מרשימת הנהנים ויחדל להיות נהנה בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1) במקרה שנפטר.
(2) עם הפסקת חברותו בקיבוץ או במועד בו הקיבוץ החליט להפסיק את חברותו בקיבוץ בהתאם להוראות תקנון הקיבוץ.
(ד) למען הסר ספק -
(1) בכל מקרה בו נהנה חדל להיות נהנה בחייו, הוא לא יהיה זכאי לקבל כספים ו/או זכויות אחרות ו/או נוספות מהקרן ולא יהיו לו זכויות מכל מין וסוג שהוא בכספי הקרן.
(2) במקרה בו נהנה חדל מלהיות נהנה עקב פטירתו (להלן: "הנפטר"), יורשי הנפטר ו/או עזבונו, לפי העניין, לא יהיו זכאים לקבל כספים כלשהם מהקרן ולא יהיו ליורשיו ו/או לעזבונו זכויות מכל מין וסוג שהוא בכספי הקרן בגין זכויות הנפטר טרם הפטירה.
אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכות אישית של בן זוג (או יורש אחר) שהינו בעצמו נהנה על פי תקנון זה.
(ה) תנאי מוקדם לזכאותו של נהנה לקבלת כספים מהקרן בהתקיים יתר התנאים הקבועים לכך לפי תקנון זה הוא התקיימותם, במצטבר, של כל אלה:-
הנהנה חבר הקיבוץ;
הנהנה הינו חבר במצב סיעודי;
הנהנה שילם לקרן את הסכום החודשי כהגדרתו בסעיף 6(ב) להלן.
הנהנה חתם על כל המסמכים המהווים מסמכי הצטרפות לתקנון זה ו/או כל מסמך שנדרש על ידי ועד הנאמנים;
מקורות הקרן
(א) הקיבוץ יעמיד לזכות הקרן נכסים פיננסיים כגון קרנות, פקדונות וכד' .ו/או יפקיד כספים בחשבון הבנק והכל – בהתאם להחלטות הקיבוץ שיתקבלו מעת לעת ובכפוף ליכולותיו התזרימיות במועד נוגע.
(ב) כל החברים הזכאים יעמידו לזכות הקרן תשלום חודשי בסך 110 ש"ח נכון למועד אישור תקנון זה על ידי רשם האגודות. עדכון סכום התשלום החודשי כאמור יעודכן מעת לעת בהתאם להחלטות הקיבוץ בעניין זה.
(ג) מעת העמדתם ו/או הפקדתם, יהפכו כספים אלה לכספי קרן המילואים וישמשו למטרות הקרן. קרן המילואים וכספי הקרן המופקדים במסגרתה, ינוהלו בידי ועד הנאמנים והוא יפעל לגביהם כנאמן לטובת הנהנים ולשם מימוש מטרות הנאמנות כקבוע להלן. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לחייב את הקיבוץ להעמיד נכסים פיננסיים או להפקיד כספים בקרן המילואים.
(ד) ועד הנאמנים יקבע, מעת לעת, ולאחר התייעצות עם ועד ההנהלה של הקיבוץ, את הסכומים, אשר לפי שיקול דעתו, מאפשרים לקרן באופן סביר למלא את מטרותיה, בשים לב למספר הנהנים הקיים באותו מועד (להלן: "סכום הצבירה הייעודי").
קביעת סכום הצבירה היעודי יבוצע על פי כללים אקטואריים מקובלים אשר מותאמים לתחום הסיעוד.
השקעת כספי הקרן
בסעיף זה תהיה למושגים הבאים המשמעות שבצידם:-
המושג
המשמעות
תכנית חיסכון
השקעה שהתשואה בה ידועה מראש;
השקעה סולידית
השקעה הנעשית בזהירות הראויה ובהתאם למדיניות השקעה שאושרה על ידי הקיבוץ ואסיפת הנהנים;
(א) הנהנים מורים לועד הנאמנים להפקיד את הקרנות בתכניות חסכון ו/או בהשקעות סולידיות; והכל - על מנת לשמור, במידת האפשר, על ערכם הריאלי של כספי הקרן, ואם ניתן, להשיג תשואות ריאליות על הכספים המופקדים.
בכפוף לאמור לעיל ולהלן, ועד הנאמנים רשאי להתקשר לשם כך עם מנהל קרנות ולהפקיד את כספי הקרן, כולם או חלקם, בקרן שמנהל מנהל הקרנות.
(ב) ועד הנאמנים יהיה רשאי לשנות מעת לעת את הרכב תיק ההשקעות של כספי הקרן, תמהיל ההשקעות ו/או מנהל הקרנות - על פי שיקול דעתו והכל בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
(ג) ועד הנאמנים יהיה אחראי לקביעת הרכב תיק ההשקעות באופן שיתיישב עם התחייבויותיה השוטפות של הקרן.
(ד) ועד הנאמנים לא יהיה אחראי ליעילות ההשקעות ולכדאיותן, בתנאי כי פעל בתום לב לצורך מטרות הנאמנות.
(ה) ועד הנאמנים יערוך מאזן כספי הקרן ודו"ח כספי אחת לשנה (להלן: "הדווח השנתי"). הדווח השנתי ידווח ע"י ועד הנאמנים לנהנים באמצעות אסיפת הנהנים. לצורך כך, אחת לשנה ימסור ועד הנאמנים דיווח מעודכן לאסיפת הנהנים בדבר מצבה של הקרן. דיווח זה ייעשה – ככל האפשר – במועד האסיפה השנתית של חברי הקבוץ בה מוצג מאזן הקיבוץ או בסמוך לכך.
התנהלה הקרן בתאגיד נאמנות שהוקם לצורך ניהולה של הקרן (בלבד או ביחד עם קרנות אחרות) יוצג המאזן כאמור במסגרת מאזן תאגיד הנאמנות.
השימוש בכספי הקרן
השימוש בכספי הקרן יהיה, כלהלן:
ועד הנאמנים יבחן את בקשות הנהנים לקבל סיוע כספי מהקרן ויקבע אם חבר, אשר פנה לקבלת סיוע מהקרן, הוכר כ"סיעודי" על ידי המוסד לביטוח לאומי.
הפניה לועד הנאמנים תהיה בכתב. הפנייה יכולה להיות של הנהנה עצמו או על ידי מישהו אחר מטעמו.
פנייה חוזרת לקרן, בעניין שנדון ונדחה ע"י ועד הנאמנים, תדון רק לאחר שיוחלט בועד הנאמנים שחל שינוי מהותי בנסיבות ובתנאים כפי שהוצגו בפנייה הקודמת.
במקרה שועד הנאמנים יידרש לשלם תשלום למספר נהנים ולא יהיו בקרן מקורות מספיקים לפרעון מלוא התשלומים – ישלם ועד הנאמנים לנהנים חלק יחסי מסכום הסיעוד בהתאם לחלק היחסי של החוב לנהנה מתוך כלל המקורות העומדים לרשות ועד הנאמנים בקרן (pro rata). "חלק יחסי של החוב לנהנה" יחושב על פי סכום הסיעוד בלבד, ולא ייערך כל חישוב חוב עתידי לחבר לצורך חישוב זה.
הקיבוץ לא יהיה רשאי למשוך סכום כלשהו מכספי קרן המילואים לצורך מטרה כלשהי. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו לקבל סכומי כסף עבור חבריו כאפוטרופוס חוקי ו/או בהתאם להוראות תקנון זה.
ועד הנאמנים יערוך רישום מסודר של כל תשלומי הסיוע ששולמו על ידי הקרן;
הוראות לענין עודף בקרן
מצא ועד הנאמנים, על פי חישובים אקטואריים שיערוך מעת לעת על פי הוראות תקנון זה, כי קיים עודף אקטוארי מצטבר בשל עודף כספים שהופקד בקרן, ידווח על כך לקיבוץ ויפרט בפניו את סכום העודף.
עלה סכום העודף האקטוארי המצטבר על 20% מסך התחייבויות הקרן כלפי הנהנים (להלן: "סכום היתרה העודפת"), יהיה הקיבוץ רשאי להורות לועד הנאמנים לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות:
לפדות כספים מהקרן בכל סכום עד לגובה סכום היתרה העודפת ולהעבירם לקיבוץ.
לשעבד לטובת צד שלישי כלשהו כל סכום עד לגובה סכום היתרה העודפת.
להגדיל את סכום הסיעוד לנהנים, ביחס לגובה סכום היתרה העודפת. הגדלת סכום הסיעוד טעונה אישור של אסיפת חברי הקיבוץ.
ועד הנאמנים – הרכב וכהונה
(א) ועד הנאמנים ימנה חמישה חברים והרכב החברים בו יהיה, כלהלן –
(1) אחד מחברי ועד הנאמנים יהיה עו"ד, שאינו חבר הקיבוץ, שימונה על ידי הקיבוץ ;
(2) אחד מחברי ועד הנאמנים יהיה רואה חשבון, שאינו חבר הקיבוץ, שימונה על ידי הקיבוץ;
(3) אחד מחברי ועד הנאמנים יהיה נושא משרה בקיבוץ ו/או חבר ועד הנהלה של תאגיד הנאמנות, שימונה לפי החלטת ועד ההנהלה של הקיבוץ; נושא המשרה כאמור יהיה חבר קיבוץ, אלא אם אישרה אסיפת הקיבוץ בקשה מטעמו של ועד ההנהלה של הקיבוץ או תאגיד הנאמנות למנות כנציג ההנהלה את מי שאינו חבר קיבוץ.
(3) שני חברי ועד הנאמנים יהיו חבר קיבוץ מתוך רשימת הנהנים (להלן: "נציג ציבור"), אשר יבחרו על ידי האסיפה הכללית של הנהנים.
(ב) (1) תקופת הכהונה של ועד הנאמנים תהיה 36 חודשים (להלן - תקופת הכהונה של ועד הנאמנים).
(3) לא נבחר ועד נאמנים חדש עד לסיום תקופת הכהונה של ועד הנאמנים, מכל סיבה שהיא - ימשיך ועד הנאמנים לכהן בתפקידו עד בחירת ועד נאמנים חדש ובלבד שתקופת הכהונה של אותו ועד נאמנים לא תעלה על 5 (חמש) שנים..
(4) חבר בועד הנאמנים, שתקופת כהונתו נסתיימה, יוכל לשוב ולהיבחר מחדש.
(5) אם תוך כדי תקופת כהונתו של ועד הנאמנים יחדל אחד מנציגי הציבור לשמש בתפקיד של חבר בועד הנאמנים, מכל סיבה שהיא - תכונס אסיפה כללית של הנהנים בתוך 60 יום, וזו תבחר בנציג לועד הנאמנים במקום האדם שחדל לשמש בתפקידו כחבר בועד הנאמנים.
עד למינוי חבר חלופי בועד הנאמנים יהיו החברים האחרים בועד הנאמנים רשאים לבצע כל פעולה ולהמשיך בניהול הקרן ללא כל סייג.
(ג) מובהר כי לחבר בועד הנאמנים שפקעה כהונתו בועד הנאמנים לא תהיה אחריות לפי תקנון הקרן לגבי התקופה שלאחר פקיעת כהונתו ותקנון הקרן יחדל לחול לגביו החל ממועד סיום כהונתו.
(ד) כהונתו של חבר בועד הנאמנים תיפסק אם ארע אחד או יותר מן המקרים האמורים להלן:
(1) הוא הוכרז כפסול דין.
(2) הוא הוכרז כפושט רגל.
(3) ניתן פסק דין חלוט נגדו הקובע כי עבר עבירה פלילית שיש עמה קלון.
(4) הוא קבע את מקום מושבו מחוץ לישראל.
(5) אם הוא פעל בניגוד לענייני קרן המילואים, או הפר את חובותיו על פי כל דין.
(6) אם בתפקידיו האחרים יימצא החבר בועד הנאמנים בניגוד עניינים עם ענייני הקרן.
(7) אם אירע מאורע כלשהו המונע ממנו למלא, דרך קבע, את תפקידו כנאמן.
(8) אם התקבלה החלטה ברוב רגיל באסיפה הכללית של הנהנים על הפסקת כהונתו של חבר בועד הנאמנים.
(9) אם הודיע לועד הנאמנים על סיום תפקידו בהתאם לאמור בס"ק ה' להלן.
(ה) חבר בועד הנאמנים יהא רשאי להתפטר מתפקידו ובלבד שהודיע על כך בכתב לחברים האחרים בועד הנאמנים האחרים ולקיבוץ 60 יום לפני המועד בו קבע כי יפסיק לשמש כחבר בועד הנאמנים.
(ו) למען הסר ספק – מובהר כי אין ולא יתקיימו יחסי עובד – מעביד בין מי מחברי ועד הנאמנים לבין הקיבוץ ו/או הנהנים וחבר בועד הנאמנים שסיים את תפקידו לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תשלום עקב סיום תפקידו, למעט תשלום שנקבע במפורש בהסכם כי הוא זכאי לו.
(ז) חבר חדש שייבחר או ימונה לועד הנאמנים, יהיה חייב, כתנאי לכניסתו לתפקיד, לחתום על מסמך (להלן: "כתב ההצטרפות") אשר ינוסח על ידי עורך הדין של הקרן, לפיו הוא מקבל על עצמו את כל החובות והזכויות הנובעות מכוח הוראות התקנון בתפקידו כחבר בועד הנאמנים.
למען הסר ספק, היותו במועד עריכת תקנון זה ו/או הכללתו בעתיד של אדם או קרובו ברשימת הנהנים, אינה פוסלת אותו מלשמש כחבר בועד הנאמנים ולא יראו את היותו ו/או היות קרובו ברשימה כאמור כניגוד ענינים בין אם לצורך סעיף קטן (ד)(6) לעיל, ובין אם בכלל.
(ח) ועד הנאמנים ייקבע את סדרי ישיבותיו ונהלי ישיבות אלה.
חובות וסמכויות ועד הנאמנים
(א) ועד הנאמנים ינהל את הקרן ויפעל לגביה בהתאם להוראות תקנון זה.
(ב) הקיבוץ והנהנים מורים בזאת לועד הנאמנים, וועד הנאמנים מתחייב בזאת כדלקמן:
(1) לנהל את הקרן, להחזיק ולנהל את כספי הקרן, ולהשקיעם; והכל בהתאם להוראות תקנון זה;
(2) להחליט בבקשות סיוע ולשלם מתוך כספי הקרן, מפעם לפעם, לנהנים את סכום הסיעוד; הכל – בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה;
(3) לנהל ולקיים חשבונות ודיווחים מפורטים לגבי כספי הקרן; מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועד הנאמנים יהיה חייב ליתן כל 6 חודשים (דוח חצי שנתי ודוח שנתי) דיווח מעודכן לאסיפת הנהנים ולאסיפת חברי הקיבוץ בדבר פעילות הקרן, דיונים והחלטות ועד הנאמנים, מדיניות השקעות כספי הקרן ומצבה הכספי של הקרן.
(ג) הנהנים מסמיכים בזאת את ועד הנאמנים לקבל כל החלטה, ככל שידרש, לניהול כספי הקרן ולמימוש מטרות הנאמנות בהתאם להוראות תקנון הקרן.
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועד הנאמנים מוסמך לנהל את כספי הקרן, לתת הוראות לגבי דרך השקעתם, למשוך כספים מכספי הקרן לטובת הנהנים, להוציא כל הוצאה ולשלם כל תשלום ככל שהדבר יידרש, על פי שיקול דעתו, לניהול נכון של הקרן, ולקבל כל החלטה אחרת ככל שיידרש לשם ניהול כספי הקרן.
(ד) ועד הנאמנים, לא יהיה רשאי לשעבד את כספי הקרן, בכל דרך שהיא. כמו כן ולא יהיה רשאי להתחייב התחייבות כלשהי לגבי נכסים וכספים אלה כלפי צדדים שלישיים, אלא למטרת מימוש הוראות תקנון הקרן ותשלום ההוצאות הדרושות לניהול הקרן, על פי שיקול דעת ועד הנאמנים.
(ה) הנהנים לא יהיו רשאים להעביר את זכותם על פי הוראות התקנון לצד שלישי כלשהו.
(ו) הקיבוץ לא יהיה רשאי למשוך סכום כלשהו מכספי הקרן לצורך מטרה כלשהי. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו לקבל סכומי כסף, עבור חבריו הנהנים בהתאם להוראות תקנון הקרן.
(ז) חברי ועד הנאמנים ישמרו סודיות של הדיונים והאינפורמציה המגיעה אליהם כחלק מתפקידם בועד הנאמנים, אלא אם בנסיבות העניין או על פי דין מתחייב גילוי של איזה מהפרטים.
ניהול הקרן בידי ועד הנאמנים
(א) בכפוף להוראות התקנון, כל החלטה של ועד הנאמנים תתקבל ברוב דעות של חברי ועד הנאמנים. בהצבעה יהיה לכל חבר ועד נאמנים קול אחד.
(ב) ועד הנאמנים ימנה מבין חבריו, שאינם חברי הקיבוץ, יו"ר ועד הנאמנים, אשר תפקידו יהיה לנהל את ישיבות ועד הנאמנים. פרטיכל מישיבות ועד הנאמנים אשר יהיה חתום על ידי יו"ר ועד הנאמנים יהווה ראיה לכאורה לגבי תוכנו של פרטיכל זה.
(ג) סבר חבר מועד הנאמנים כי החלטה מסויימת שקיבל ועד הנאמנים אינה מתיישבת עם הוראות דין, בכלל, ו/או הוראות חוק הנאמנות, בפרט, יהיה רשאי לדרוש כי הסוגייה תובא לחוו"ד משפטית מטעמו של היועץ המשפטי של הקרן, ובמקרה כאמור ההחלטה תכנס לתוקף רק לאחר שאושרה בחוות הדעת האמורה.
(ד) בכפוף לאמור לעיל, ועד הנאמנים יסדיר את דרך כינוסו, קבלת החלטות וכיוצא באלה (לרבות קבלת החלטות בועידה טלפונית, באמצעות פקס וכדומה). בכל מקרה של מחלוקת ו/או אי הסדרה של פרוצדורה מסוימת באופן התנהלות ועד הנאמנים – יפעל הועד על פי הוראות פרק שלישי לחלק השלישי בחוק החברות המתייחסות להתנהלות דירקטוריון בחברה פרטית. במידה שמתקיימת סתירה בין תקנון זה, לרבות החלטות ועד הנאמנים המתקבלות מעת לעת לבין הוראות החוק האמורות – יגברו מסמכי ו/או החלטות הקרן.
(ה) המניין החוקי לכינוס ישיבה של ועד הנאמנים יהיה נוכחות של לפחות שלושה חברי ועד הנאמנים המכהנים באותה עת, ולא יהיה ניתן לקיים ישיבה של חבר נאמנים ללא מנין חוקי כאמור.
(ו) זכויות החתימה של ועד הנאמנים בקרן המילואים תהיינה כדלקמן: הנאמנים יחולקו לשתי קבוצות: קבוצה אחת תהיה יחידי הנאמנים שהינם חברי הקיבוץ והקבוצה שניה תהיה הנאמנים שאינם חברי הקיבוץ. חתימה של נאמן אחד מקבוצה אחת ביחד עם חתימה של נאמן אחד מהקבוצה השניה תחייב את הקרן לכל דבר וענין.
הגבלת אחריות ועד הנאמנים
ועד הנאמנים וכל מי מטעמו, יהיו פטורים מכל אחריות לביצוע פעולה ו/או המנעות מפעולה עקב פעולה או מחדל של הנהנים.
הנהנים פוטרים בזה את ועד הנאמנים וכל מי מטעמו, מכל אחריות שהיא בקשר עם בצוע פעולות ו/או הימנעות מביצוע פעולות על פי תקנון זה, ובלבד שבוצעו לפי תקנון הקרן.
כמו כן, לא יהיה ועד הנאמנים וכל מי מטעמו אחראי לכל טעות בשיקול דעת שיבוצעו בתום לב, או לכל טעות בתום לב, בין בדין ובין בעובדה.
הקיבוץ ייצור כתב שיפוי לחברי ועד הנאמנים באופן ובמגבלות הקבועות בחוק החברות לענין שיפוי נושאי משרה בתאגיד.
ועד הנאמנים וכל מי מטעמו רשאים להיוועץ ולקבל עצה מיועץ משפטי, במקרה שתתגלע מחלוקת או תתעורר שאלה לגבי פרשנות הוראה מהוראות תקנון זה או חובות על פיו, וכל הנ"ל לא ישאו בכל אחריות בפועלם בתום לב, בהתאם לחוות דעתו והנחייתו של יועץ משפטי כאמור.
במקרה של מחלוקת או העדר הסכמה אשר תבוא לידיעת ועד הנאמנים, בקשר עם דרישה לתשלום כספים מהקרן, יהיה ועד הנאמנים זכאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב למלא אחר כל דרישה כאמור עד שהעניין יוכרע. בעשותו כך, לא ישא ועד הנאמנים וכל מי מטעמו, בכל אחריות בגין סירוב זה, עד שכל התביעות ו/או הדרישות הללו תוכרענה סופית, בין ע"י בורר או בימ"ש מוסמך ובין בהסכם בין הצדדים, שהודעה בכתב על קיומו תימסר לנאמן.
מסמכים ודו"חות
ועד הנאמנים ינהל דו"חות וספרים ככל שדרוש ומקובל לתיאור נאות של נכסי הקרן, זכויות הנהנים ופעולות ועד הנאמנים. ספרי ועד הנאמנים יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפרטים המופיעים בהם.
מבקר הקרן
(א) אסיפת הנהנים תמנה גוף מבקר לקרן, בהתאם להוראות סעיף 10 לתקנות קרן המילואים.
הגוף המבקר יבדוק ויבקר את פעילות ועד הנאמנים של הקרן ויהיה רשאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מידע מחברי ועד הנאמנים ומגופים מקצועיים, שהיו או שעודם בקשר עם הקרן, הנחוצים לגוף המבקר לצורך עריכת הביקורת.
הגוף המבקר יהיה רשאי לקבל סיוע מקצועי מכל מי שיראה לנכון לפי צורכי הביקורת.
הגוף המבקר יגיש דין וחשבון לקיבוץ ולאסיפת הנהנים.
תקופת כהונת הגוף המבקר של הקרן לא תעלה על 5 (חמש) שנים.
אסיפות נהנים
(א) ועד הנאמנים יהיה רשאי בכל עת לכנס אסיפת נהנים, שתכונס לאחר מתן הודעה מוקדמת של לא פחות מעשרה ימים על קיום האסיפה.
הקיבוץ באמצעות נציגיו המוסמכים או נהנים המהווים 10% מסך הנהנים רשאים לדרוש מוועד הנאמנים לכנס אסיפה של הנהנים.
הודעה על אסיפת נהנים תציין באופן כללי את הנושאים שידונו בה.
כל אסיפת נהנים תכונס ותקוים בהתאם לכללים הנהוגים באסיפות כלליות של חברי הקיבוץ, בשינויים המחוייבים.
לכל משתתף יהיה קול אחד.
אסיפת נהנים תפתח בתנאי שנוכחים בה לפחות 10% מהנהנים. לא נכחו באסיפה משתתפים כאמור, יהא הועד רשאי לדחות את מועד קיום האסיפה למועד נדחה של לא מעל לשבוע ימים, ובאסיפה נדחית כאמור תהא רשאית להפתח ובלבד שנכחו בה לפחות 10 נהנים או 50% מהנהנים, לפי הנמוך מבין השניים.
אלא אם כן נאמר אחרת בתקנון זה, החלטה באסיפת המשתתפים תתקבל ברוב קולות המשתתפים שהשתתפו והצביעו באסיפה.
הוצאות ניהול ושכר חברי ועד הנאמנים
הקרן תישא בכל הוצאות ועד הנאמנים וההוצאות הכרוכות בניהול הקרן. כמו כן, הקרן תישא בשכר חברי הועד, על פי הסכמים שיערכו בין הקרן לבין חברי הועד ובלבד ששכר חברי הועד אושר באסיפת הנהנים. כל עוד לא החלט אחרת על ידי אסיפת הנהנים ובהסכמת הקיבוץ, חברי ועד שהינם חברי הקיבוץ לא יהיו זכאים לשכר בעבור כהונתם.
המחאה ואצילת סמכויות על ידי ועד הנאמנים
ועד הנאמנים לא יהיה רשאי להמחות את התחייבויותיו וזכויותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן. מובהר בזה כי ועד הנאמנים יהיה רשאי להתייעץ עם כל מומחה ו/או יועץ ו/או איש מקצוע בנוגע לכל ענין הקשור לניהול הקרן וקידום מטרות הקרן.
בקשה למתן הוראות
(א) בכל מקרה בו יהיה לנאמן ו/או למי מחברי ועדת הנאמנים ספק בדבר מילוי תפקידם על פי הוראות תקנון זה, יהיה ועד הנאמנים רשאי לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה למתן הוראות בכל ענין הנוגע לביצועו של תקנון זה.
(ב) ועד הנאמנים לא יעכב ביצוע של תשלומים המגיעים לנהנים כתוצאה מפניה לבית המשפט לקבלת הוראות כאמור בסעיף זה לעיל, אלא אם כן לתוצאות הבקשה לקבלת הוראות השלכות ישירות על ביצוע התשלומים לנהנים כאמור.
דין התקנון
תקנון זה יהיה כפוף לחוק הנאמנות בכפוף לכך שכל ענין שהוסדר בהוראות תקנון זה, בין במפורש ובין במשתמע, ואשר אינו עולה בקנה אחד יגבר על הוראות החוק האמור.
סיוע לועד הנאמנים מצד הקיבוץ והנהנים
פעולות וסמכויות אשר על פי הוראות תקנון זה הוקנו לועד הנאמנים ואשר מסיבה כלשהו לא ניתן לבצען ללא קבלת אישור מאת הקיבוץ ו/או הנהנה - הקיבוץ וכל נהנה יסייעו בידי ועד הנאמנים וימציאו לו כל אישור וכל מסמך לשם ביצוע הפעולות ומימוש הסמכויות כאמור.
סיום פעילות הקרן
(א) פעילות הקרן תסתיים בהיעדר נהנים בקרן או במקרה בו ועד הנאמנים החליט, לפי שיקול דעתו, כי לנוכח מטרות הקרן ובשים לב לנהנים הנותרים, אין עוד צורך בהמשך פעילותה של הקרן ואסיפת הנהנים אישרה את החלטת ועד הנאמנים ברוב של לפחות 75% מהנהנים.
(ב) כתנאי יסודי להקמת הקרן וכחלק מהוראות הייסוד נקבע כי במקרה של סיום פעילות הקרן יתרת הכספים בקרן תועבר לאגודת הנאמנות. לפיכך במקרה של סיום פעילות הקרן תועבר יתרת הכספים בקרן לאגודת הנאמנות. מובהר כי הוראות סעיף זה לעניין השימוש ביתרת הכספים בקרן אינן ניתנות לשינוי.
יישוב חילוקי דעות
(א) כל מחלוקת או סכסוך בין הצדדים לגבי תקנון זה, פרשנותו או ביצועו וכן כל מחלוקת או סכסוך בין הצדדים הנובעים מתקנון זה או מקיומו או מהפרתו - יימסרו קודם כל להליך גישור אצל מגשר שזהותו תוסכם בין הצדדים. אם הליך הגישור יסתיים ללא הכרעה, כי אז תמסר המחלוקת להכרעתו הסופית והמחייבת של בורר שזהותו תוסכם בין הצדדים.
הצדדים לענין תקנון זה ייחשבו הנהנים (או מי מהם) וועד הנאמנים (או מי מהם), ובלבד שמהות המחלוקת הינה בקשר או בגין תקנון זה כאמור.
(ב) אם לא מונה הבורר בהסכמה תוך 10 ימים מיום שצד פנה אל זולתו בענין זה, יהיה רשאי כל צד לפנות אל רשם האגודות השיתופיות, על מנת שימנה בורר שיכריע במחלוקת שבין הצדדים על פי סעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות.
(ג) הבורר ינהל פרטיכל של הבוררות, יהיה רשאי לתת צווים זמניים מכל סוג שהוא ופסקי דין חלקיים וכל החלטה אחרת לפי שיקול דעתו וכן יתן כל צו והחלטה שמאפשר לו תקנון זה ו/או הדין לתתו.
(ד) הבורר יהיה פטור מהדין המהותי, מדיני הראיות ומסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט, אך יהיה חייב לנמק את החלטותיו. הכרעת הבורר תהיה סופית ותחייב את הצדדים.
(ה) הצדדים ישאו הוצאות הבוררות בחלקים שווים ביניהם, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הבורר.
(ו) סעיף זה מהווה הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968 והחתימה על תקנון זה כמוה כחתימה על הסכם בוררות תקף לכל דבר ועניין.
שינוי התקנון
תיקון תקנון זה לרבות שינויו או החלפתו, יהא על פי החלטה שנתקבלה באסיפת הנהנים שכונסה בהתאם להוראות סעיף 20 ובלבד שהתקיימו בנוסף לאמור בסעיף האמור, גם כל אלה:-
אין בהצעה משום לקיחת סיכון בלתי סביר ו/או שהיא אינה עומדת בניגוד למטרות הקרן – הכל על פי שיקול דעתו של ועד הנאמנים.
בסדר היום של אסיפת הנהנים הכלול בהזמנה הופיע סעיף מפורש בדבר תיקון התקנון.
ההחלטה התקבלה ברוב של לפחות 75% מקולות המשתתפים שהשתתפו והצביעו באסיפת הנהנים, ובתנאי ששיעור המצביעים בעד ההצעה הינו לפחות 51% מכלל הנהנים במועד ההצבעה.
אסיפת חברי הקיבוץ קיבלה החלטה כי היא מסכימה ומאשרת לתקן את תקנון קרן המילואים ובלבד שהחלטה כאמור התקבלה ברוב הדרוש לתיקון תקנון הקיבוץ.
חסר רכיב