קיבוץ ניר-עם
קיבוץ ניר-עם
חסר רכיב

הסדר טיפול סיעודי

12/12/2013

הסדר טיפול סיעודי לחברי קיבוץ ניר עם
(לא כולל תלויים בחבר)

רקע:
הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ביטל את הביטוח הסיעודי הקבוצתי והתיר לחברות הביטוח לקיים ביטוח סיעודי פרט (בפוליסות צוברות זכויות, דהיינו, פוליסות עם ערכי סילוק).
היות והקיבוץ נדרש לספק ו/או להשלים את הצרכים המיוחדים של חבריו בתחום הסיעוד ולהבטיח את הספקת הצרכים הסיעודיים באמצעות הסדרים שייקבע הקיבוץ;
ובהינתן - שעלות ביטוח סיעודי פרט בחברות הביטוח בגיל מבוגר היא גבוהה מאוד;
ואי הוודאות לגבי עלות הטיפול הסיעודי הצפוי לאנשים צעירים היא גבוהה ביותר;
מציע הקיבוץ הסדר חדש שבו חברים מתחת גיל 50 (במועד הקובע) ירכשו (עד אריכות ימיהם) ביטוח סיעודי פרט בחברת ביטוח, ולחברים מעל גיל 50 (במועד הקובע) תוקם קרן מילואים ייעודית לתחום הסיעוד, הכל על פי הסדר זה.

1. הגדרות
המועד הקובע - יום קבלת הסדר זה בקלפי.
צוות הנאמנים - כאמור בסעיף 10 להלן.
מצב סיעודי - כהגדרתו על פי המדדים שמפרסם הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון, מעת לעת, המחייבים את חברות הביטוח.
קרן לסיוע
סיעודי - קרן מילואים שיופקדו בה סכומים שיהוו מקור עבור הקיבוץ לצורך עמידתו בחובת סיפוק צרכי חבריו שאין להם ביטוח סיעוד פרטני מפאת גילם כלהלן.
הסכום האישי
לתשלום לקרן
לסיוע סיעודי - הסכום לתשלום על ידי חברי הקיבוץ לקרן לסיוע סיעודי - 110 ₪ לחודש, נכון למועד קבלת החלטה זו.
הקיבוץ, בהחלטת אסיפה כללית, יהיה רשאי לעדכן את הסכום הנ"ל מעת לעת.
קוד משרד
הבריאות מלא - סך של 12,000 ₪ , או כפי שיתעדכן מעת לעת.
חבר בעל ביטוח
סיעוד פרטני - כל חבר שגילו במועד הקובע נמוך מ- 50 שנה, אשר יאושר על ידי חברת ביטוח לרכוש פוליסת ביטוח פרט סיעודי בסכום פיצוי (כיסוי) חודשי בסך מינימאלי של 2000 ₪, לתקופת פיצוי ללא הגבלה (לכל חיים).
חבר שאינו בעל
ביטוח סיעוד
פרטני - חבר הקיבוץ שגילו במועד הקובע מעל 50 .
גובה הסיוע
לחבר סיעודי - סך חודשי של 1500 ₪ מהקרן לסיוע סיעודי. היה והחבר יזדקק להשלמת מימון לכיסוי הוצאות הסיעוד, מעבר לסך הנ"ל, ישלים הקיבוץ את מימון הוצאות הסיעוד, לפי הנדרש, עד לסכום כולל של ההפרש שבין עלות הטיפול הסיעודי לבין הסכום הכולל של מקורות החבר והכל בכפוף לאמור בסעיפים 4.3.1-4.3.8 להלן. בכל מקרה לא יעלה גובה הסיוע לחבר הסיעודי על ההפרש בין סכום השווה לקוד משרד בריאות מלא לבין הסכום הכולל של מקורות החבר כאמור בסעיפים 4.3.1-4.3.8, גם אם עלות הטיפול תהיה גבוהה יותר מסכום השווה לקוד משרד הבריאות.

2. מטרת ההסדר
מטרת ההסדר היא לקבוע את התנאים לסיפוק צרכיהם הסיעודיים של חברים וכן לקבוע את המקורות שישמשו לסיפוק הצרכים הסיעודיים של חברי הקיבוץ.

3. מהות ההסדר
סיפוק צרכי החברים בתחום הסיעוד יבוצע בהתאם לעקרונות שלהלן:
3.1 כל חבר שגילו במועד הקובע נמוך מ- 50 שנה, מחויב לרכוש פוליסת ביטוח פרט בחברת ביטוח, בסכום פיצוי (כיסוי) חודשי בסך מינימאלי של 2,000 ₪, לתקופת פיצוי ללא הגבלה (לכה"ח). במקרה בו יקלע החבר למצב סיעודי יהווה הביטוח הפרטני מקור עיקרי וראשון במעלה לסיפוק צרכי הסיעוד של החבר.
לצורך הבטחת מקור לסיפוק צרכי הסיעוד של חברים שאינם בעלי ביטוח סיעודי פרטני יקים הקיבוץ קרן לסיוע סיעודי שתכליתה תהיה להוות מקור עבור הקיבוץ לצורך השלמת צרכי הסיעוד של חברי הקיבוץ שאינם בעלי ביטוח סיעוד פרטני.
רשימת חברי הקיבוץ "הנהנים" בקרן לסיוע סיעודי מצורפת לתקנון זה כנספח א'.
3.2 כל חברי הקיבוץ המקיימים את כל הוראות הסדר זה, ובמיוחד את החובה לרכוש ביטוח סיעוד פרטני או לשלם את הסכום האישי לתשלום לקרן לסיוע סיעודי, יהיו זכאים לקבלת סיפוק צרכיהם בתחום הסיעוד, היה וידרשו לכך חו"ח; והכל בהתאם להוראות הסדר זה.
3.3 מובהר כי הקרן לסיוע סיעודי תשמש כמקור אך ורק לסיפוק צרכיהם של הנהנים .
היה והקיבוץ יידרש להשלים סיוע סיעודי במקרים חריגים לחבר שהוא בעל ביטוח פרטני, יעשה הדבר ממקורות אחרים שיקבע הקיבוץ לשם כך ובכפוף לגילוי נאות של מלוא מקורותיו ולתנאים שיקבעו מעת לעת.

4. הגדרת מצב סיעודי
חבר יוגדר כסיעודי וזכאי לסיוע מהקרן בהתקיים אחד משלושת התנאים שלהלן:
4.1 החבר הוכר כסיעודי על ידי המוסד לביטוח לאומי.
4.2 החבר המבוטח בחברת ביטוח הוגדר כסיעודי על ידי חברת הביטוח.
4.3 המקורות שישמשו למימון הסיעוד- הוגדר חבר כחבר במצב סיעודי, יהיה החבר זכאי לקבלת סך חודשי של 1500 ₪ מהקרן לסיוע סיעודי, ללא תלות בעלות סיעודו, וללא שיצטרך לתת גילוי בדבר מקורות החבר האישיים.
היה והחבר יזדקק להשלמה מעבר לסך הנ"ל, ישלים הקיבוץ את מימון הוצאות הסיעוד, לפי הנדרש, עד לסכום כולל (מקורות החבר ומקורות הקיבוץ) השווה "לקוד מלא" של משרד הבריאות, והכל בכפוף לכך שהחבר מיצה זכויותיו לסיוע לקבלת סיוע חיצוני והעמיד את המקורות שלהלן לצורך מימון הוצאות הסיעוד שלו:
4.3.1 תשלומים מכוח חוק הביטוח הלאומי ותקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) - תקבולים בכסף או בשירות על פי חוק הביטוח הלאומי יחשבו בערכם נטו לחבר, דהיינו – הכסף שנכנס לחשבון החבר או משפחתו או מי שמונה כאפוטרופוס עליו, או הכסף שנחסך ומופחת מהתשלום למוסד הסיעודי בגין תקבולי חוק סיעוד בטל"א המתקבלים למוסד.
4.3.2 קוד מיטה של משרד הבריאות - לצורך הסדר זה- גובה הסבסוד שנקבע ע"י משרד הבריאות לחבר או משפחתו או מי מטעמו לרבות אפוטרופוס בהתאם לנוהלי משרד הבריאות.
4.3.3 הגמלה הפנסיונית של החבר - כל גמלה או קצבה פנסיונית עד לגובה "פנסיית המטרה" לה הוא זכאי מכל מקור שהוא, למעט אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה. למען הסר ספק – זכות לקבלת גמלה שעדיין לא מומשה ו/או צבירה משכר או שווה ערך שכר (בהתייחס לעצמאיים) בקופות גמל שלא מומשו כגמלה דינם כדין גמלה העומדת לרשות החבר.
4.3.4 קצבת הזקנה וקצבת שאירים, לפי העניין, כולל התוספות לקצבה בגין דחיית קבלתה, נחשבים במניין המקורות.
4.3.5 קצבת נכות או אבדן כושר עבודה מכל מקור שהוא.
4.3.6 תגמולי ביטוח סיעודי פרטני שמקורו בהסדר זה – תגמולי ביטוח סיעודי שנעשה כמתחייב מהוראות תקנון זה.
למען הסר ספק – ביטוח הפרט לחברים עד גיל 50 הוא של החבר, ואם סך מקורותיו האחרים מספיקים לכיסוי הטיפול, שייכים תגמולי הביטוח לחבר.
4.3.7 דמי השכירות מהשכרת דירת המגורים של החבר - לגבי חבר יחיד הנזקק לטיפול סיעודי חיצוני - הכנסות מהשכרת דירת המגורים של החבר, לרבות הכנסות עתידיות מהשכרת דירת המגורים לאחר רישום זכויות החבר בדירה, אם וככל שיושלם הליך השיוך; והכל על פי הוראות החלטת שיוך הדירות הנושאת את השם "הסדר מפורט מעודכן לשיוך דירות לחברי קיבוץ ניר עם מיום _____."
"חבר יחיד"- חבר שחי בגפו.
4.3.8 סכומים שזכאי להם החבר בגין זכויותיו בנכסי הקיבוץ ו/או בפירות הנכסים כאמור, ככל שזכאי להם. החבר יהיה מחויב להמחות את כל זכויותיו לקבלת דיבידנדים ו/או כספים אחרים המשולמים מכח זכויותיו בנכסי הקיבוץ ו/או בפירותיהם, בין אם מכח זכויותיו הוא ובין אם מכח זכויות חבר אחר, שהתקבלו אצלו בירושה.
מובהר כי רנטות המשולמות לניצולי שואה או לבני משפחות שנספו בשואה (שאינם ייעודיים לצרכי סיעוד), תקבולי הורים שכולים ממשרד הביטחון (שאינם ייעודיים לצרכי סיעוד) וכן כיסויי ביטוחי נוסף שרכש החבר מעבר לדרישות הקיבוץ לא יחשבו כמקורות על פי הסדר זה.
למען הסר ספק – ביטוחים פרטיים נוספים, מעבר להסדר זה, שנעשו על ידי החברים ועל חשבונם, אינם מוגדרים כמקורות לכיסוי הטיפול הסיעודי כהגדרתו בהסדר זה ולפיכך שייכים לחבר.

5. מקורות הקיבוץ למימון סיוע סיעודי
5.1 הקיבוץ יהיה רשאי על פי החלטותיו כפי שתהיינה מעת לעת ובכפוף ליכולותיו התזרימיות, לייחד ו/או לייעד מקורות לצורך מתן סיוע לחבריו בתחום הסיעוד.
5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל תשמש הקרן לסיוע סיעודי כמקור בקדימות ראשונה, לצורך מתן סיוע לחברי הקיבוץ הסיעודיים.

6. תשלומי החברים לקרן לסיוע
6.1 כל חברי הקיבוץ "הנהנים" ישלמו לקרן לסיוע סיעודי מידי חודש את הסכום האישי לתשלום לקרן לסיוע סיעודי בשיעורו כפי שיתעדכן בהחלטות הקיבוץ מעת לעת.
6.2 חבר שאיננו עומד בכללים עפ"י הסדר זה, לא יהיה זכאי לקבלת סיוע סיעודי מהקיבוץ על פי הסדר זה.
6.3 ביטוחים שלא דרך הקיבוץ:
מובהר, כי היה ולחבר ביטוח סיעודי פרט שנרכש באופן פרטי, יהיו תגמולי ביטוח שיקבל החבר מביטוח זה של החבר בלבד.

7. הקרן לסיוע סיעודי
הקיבוץ מקים את הקרן לסיוע סיעודי שתפעל על פי העקרונות שלהלן:
7.1 מקורות הקרן יתבססו על התשלומים החודשיים שישלמו החברים.
7.2 מידי שנה יערוך הקיבוץ בקרה בעזרת כלים אקטואריים סיעודיים, בדבר הסכומים הצבורים בקרן ויקבע האם הקרן מצויה בחסר או בעודף.
7.3 ככל שבחינה כאמור תקבע כי הקרן מצויה בחסר, יהיה הקיבוץ רשאי אך לא חייב להפקיד כספים ממקורות נוספים וזאת על פי החלטת האסיפה.
7.4 לקרן לסיוע סיעודי יהיה תקנון והיא תנוהל בהתאם להוראותיו.
7.5 לקרן תהיה הנהלה ("צוות הנאמנים").
7.6 השימוש בכספי הקרן ובפירותיה ואופן הפעלתה יוגדרו בתקנון הקרן.

8. ניהול כספי הקרן
8.1 כספי הקרן ינוהלו על ידי צוות הנאמנים באמצעות חשבון בנק נפרד.
8.2 חתימה על מסמכים לרבות חתימה על הוראות תשלום או שיקים לשם יישום החלטות צוות הנאמנים, טעונה חתימה של שני חברי צוות הנאמנים בעלי זכות חתימה בשם הקרן.
החתימה תהיה בהתאם להחלטות בכתב של צוות הנאמנים ובכפוף לכך שהתקבלו האישורים כקבוע בתקנון זה לביצוע הפעולה.
8.3 במידה והקרן תצבור סכומי כסף הם יושקעו באפיקים סולידיים במטרה להבטיח את ערכם הריאלי.
8.4 צוות הנאמנים יפעל להגן על כספי הקרן מפני נושים.
8.5 כספי הקרן לא ישמשו לשום מטרה זולת למטרות שהוגדרו.
8.6 צוות הנאמנים לא יהיה רשאי להקצות כספים, אלא מיתרות זכות בלבד של חשבון הקרן.
8.7 ניהול כספי הקרן יבוקר על ידי רואה החשבון של הקיבוץ.

9. דיווחים על ידי צוות הנאמנים בנוגע לניהול הקרן:
9.1 פעמיים בשנה ימסור צוות הנאמנים לוועד ההנהלה ולאסיפה הכללית דו"ח סיכום פעילות (במתכונת של סיכום חצי שנתי וסיכום שנתי) ובו פירוט בנוגע לדיוניו והחלטותיו בכל הנוגע למדיניות ניהול הכספים והמצב הכספי של הקרן. הדוח יכלול, בין היתר, את כל אלה:
9.1.1 בנוגע לקרן לסיוע סיעודי
9.1.1.1 הסכום הצבור בקרן.
9.1.1.2 הסכום הכולל של בקשות הסיוע הכספי שהופנו לקרן באותה שנה.
9.1.1.3 דוח רו"ח של הקרן (במסגרת הסיכום השנתי בלבד).
למען הסר ספק, לא יפורסמו בדוח השנתי שמות החברים שפנו לקבלת סיוע מהקרן.

10. צוות הנאמנים
10.1 בצוות יכהנו 5 חברים, שניים שאינם חברי הקיבוץ, שימונו על ידי הקיבוץ (עורך דין ורואה חשבון) ("נאמנים חיצוניים"), אחד מחברי צוות הנאמנים יהיה נושא משרה בקיבוץ ו/או חבר ועד ההנהלה של תאגיד הנאמנות, שימונה על ידי ועד ההנהלה של הקיבוץ, נושא המשרה כאמור יהיה חבר הקיבוץ, אלא אם אישרה אסיפת הקיבוץ בקשה מטעמו של וועד ההנהלה של הקיבוץ או של תאגיד הנאמנות למנות כנציג את מי שאינו חבר הקיבוץ. שני חברי צוות הנאמנים יהיו חברי הקיבוץ מתוך רשימת הנהנים.
10.2 תקופת הכהונה של צוות הנאמנים תהיה שלוש שנים.
10.3 הצוות ינהל פרוטוקול מסודר של ישיבותיו.
10.4 תפקידי צוות הנאמנים
10.4.1 יישום האמור בהסדר זה.
10.4.2 גיבוש המלצות למוסדות המוסמכים על עדכון תקנות וקריטריונים בהתאם לשינויים בענף הטיפול הסיעודי.
10.4.3 אחריות לטיפול בבדיקת זכאותו של החבר לקבלת השלמת מימון לטיפול סיעודי כאמור בהסדר זה.
10.4.4 סיוע במיצוי מקורות כספיים חיצוניים לצרכי הטיפול הסיעודי בחבר.
10.4.5 הגשת תוכנית כספית להנהלת הקהילה אחת לשנה (לכל המאוחר בחודש נובמבר), לקראת אישור תקציב הקהילה להוצאות שוטפות עבור הטיפול בכל חברי הקיבוץ הסיעודיים.
10.4.6 לקיים קשר עם החבר ומשפחתו - בין אם הם בקיבוץ ובין מחוצה לו, ולסייע ככל שניתן במתן מידע, תמיכה, ייעוץ וכיו"ב.
10.5 דרך העבודה וקבלת ההחלטות בצוות הנאמנים
10.5.1 הישיבה תתקיים אם יש קוורום של 3 חברי צוות או יותר. ההחלטות יתקבלו בהצבעה ובהתאם לרוב קולות חברי הועדה. ליו"ר לא יהיה קול נוסף.
10.5.2 בכל ישיבה של הצוות ייערך פרוטוקול שבו ירשמו: מועד הישיבה, המשתתפים, תהליך קבלת ההחלטה על פי שלביו, סיכומים והחלטות שהתקבלו והתפלגות המצביעים בעד ונגד.
10.5.3 כל הדיונים וההחלטות של הצוות בקשר לפניית החבר יהיו חסויים באופן מוחלט, למעט לבעלי תפקידים רלוונטיים.
10.5.4 הפרוטוקולים הדנים בעניינים אישיים של חבר יישמרו במאגר המידע של הקיבוץ בו נשמרים מסמכים אישיים חסויים.
10.5.5 חברי הצוות יתחייבו בכתב על שמירת סודיות של הדיונים והמידע המגיע אליהם כחלק מתפקידם בצוות הנאמנים.

11. אופן הגשת הפניה
11.1 הפנייה יכולה להיות של החבר הסיעודי עצמו או על ידי מישהו אחר מטעמו.
12. הטיפול בפנייה:
12.1 צוות הנאמנים רשאי לדון בפנייה בנוכחות החבר המבקש ו/או מי מטעמו ובהעדרם. במקרה בו ביקש החבר המבקש ו/או מי מטעמו להשתתף באופן אישי בדיון של הצוות, יזמן צוות הנאמנים את החבר ו/או מי מטעמו להופיע בפניו. החבר הפונה ו/או מי מטעמו לא ישתתפו בדיון בעת קבלת ההחלטה.
12.2 בלי לגרוע מהקבוע לעיל, חבר צוות הנאמנים יודיע על כל עניין אישי שלו או של קרובו בפנייה מייד כשייוודע לו הדבר. חבר צוות הנאמנים לא ישתתף בדיונים לגבי פניות ולא יצביע לגבי החלטות בנוגע לפניות שלו או לקרובו יש עניין אישי בהם.
"עניין אישי" ו"קרוב" לצורך סעיף זה – כמשמעותם בחוק החברות, תשנ"ט – 1999.

13. חברים חדשים
כל חבר שייקלט לקיבוץ, יהיה חייב לפני קבלתו לחברות בקיבוץ, בעשיית ביטוח סיעודי בסכום ביטוח ולתקופת פיצוי לכה"ח כאמור לקבוצת הגיל שלו בהסדר זה. עשית ביטוח כאמור הינה תנאי לקבלתו לחברות בקיבוץ. החבר יציג לוועדת הקליטה את הפוליסה ויהא אחראי לכך שתהיה בתוקף כל תקופת חברותו בקיבוץ.

14. זכויות עוזב קיבוץ לאחר החלת הסדר זה
14.1 חבר בעל ביטוח סיעוד פרטני - פוליסת ביטוח הפרט, היא של רכושו של החבר שיישא בתשלום המלא עבורה או יפעל בפוליסה זו ככל שרשאי לנהוג בעל פוליסה על פי תנאי הפוליסה, התקנות וכל דין.
14.2 חבר שאינו בעל ביטוח סיעוד פרטני - ששילם לקרן לסיוע סיעודי, תשלומים אלו שייכים לקרן לסיוע סיעודי ולא תיערך בגינם כל התחשבנות בעת עזיבת החבר את הקיבוץ.
14.3 עם עזיבת החבר את הקיבוץ, נפסקת כל מחויבות ומבוטלת כל אחריות של הקיבוץ כלפי החבר העוזב ובני משפחתו בקשר עם סיוע סיעודי.

15. הצמדה
כל הסכומים המפורטים בהסדר זה או הנובעים מהסדר זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן לפי מדד הבסיס שיהיה ידוע במועד הקובע.

16. שונות
16.1 מינוי אפוטרופוס לחבר - המשפחה תהיה אחראית למינוי אפוטרופוס לחבר אם יהיה בכך צורך. אם החבר הוא יחיד ערירי, ועדת הסיעוד תטפל במינוי אפוטרופוס בהתאם לחוקי המדינה, הכל בכפוף לכל חוק ודין.
16.2 מסמך זה גובר על כל מסמך קודם בקיבוץ הנוגע לתחום הסיעודי.
16.3 המסמך רשום בלשון זכר אך מתכוון לזכר ולנקבה כאחד.

מסמכים מצורפים

הסדר טיפול סיעודי
חסר רכיב